Säkerheten för farligt gods är avgörande för dem som arbetar med eller i närheten av dessa material. Farligt gods är ämnen eller produkter som utgör en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön när de transporteras. Riskerna med farligt gods varierar beroende på produkttyp och transportförhållanden. En säkerhetskonsult för farligt gods kan hjälpa dig att se till att din arbetsplats är säker och uppfyller de relevanta bestämmelserna. De hjälper även dig att säkerhetsställa så du vet hur du ska hantera det farliga godset förebyggande eller vid händelse av någon extern påverkan som exempelvis brand eller annan form av olycka.

Utbildning inom kemikaliehantering och farligt gods

En säkerhetsrådgivare för farligt gods är ofta rena kemikonsulter, med en djupgående kompetens i ämnet. De måste ha väldigt god kännedom om förekommande kemikalier och det faror som är förknippade med just dessa material, eller kombinationen, samt kunna alla de relevanta bestämmelserna. Säkerhetsrådgivaren måste också kunna förmedla denna information till arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Framförallt till de som behöver känna till riskerna i verksamheten och genomför därför ofta utbildningar med anställda, ledare eller chefer som ska ha det mer övergripande arbetet. På större industrier finns ofta detta reglerat i en utbildningsplan och ska utföras regelbundet med en jämn intervall för att få tillstånd att hantera det farliga godset.

Vilken bakgrund bör en säkerhetsrådgivare inneha

Säkerhetskonsulten måste samtidigt upplysa och se till så den ansvarige på plats känner till vikten av att olika säkerhetsblad finns tillgängliga i en kemikaliedokumentation, som berättar och begränsar kemikaliehanteringen på arbetsplatsen eller i den större verksamheten. För att bli säkerhetsrådgivare för farligt gods behöver du troligen ha vissa erfarenheter och till viss mån erfarenheter eller en bakgrund inom hantering och transport av farligt gods. Det kan också vara av nytta med ha viss erfarenhet av utbildning på högre nivå. Eftersom detta kommer att hjälpa att bättre kommunicera de risker som är förknippade med dessa material på ett begripligt och pedagogiskt sätt.

Vad innebär en ADR utbildning för den anställde

En säkerhetsrådgivare för farligt gods är en person som hjälper till att se till att transporten av farligt gods är säker. Detta inkluderar att ge utbildning om hur man transporterar dessa föremål på ett säkert sätt, samt att ge råd till företag om hur de ska följa de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods. Detta gäller inte bara som lastbilsförare utan det finns även behov på vissa tillverkningsindustrier, som inom fordonsindustrin. Att arbetarna kan hantera en mindre eller större mängd farlig vara för interntransporter inom verksamheten, ett exempel på detta är truckförare där det ofta krävs att man gått även en ADR utbildning, står för European Agreement Conserning the International Carriage of Dangerous Goods by Road och syftar till ett regelverk som tillämpas inom hela EU för hantering av farligt gods.

Säkerhetsrådgivaren för farligt gods utarbetar och ger också utbildning om transporter av farligt gods. Utbildningen omfattar ämnen som klassificering av farligt gods, krav på förpackning, och märkning samt rutiner för räddningsinsatser och ger dig och dina anställda en gedigen ADR utbildning men även en djupare utbildning i kemikaliehantering och kontroller av säkerhetsdatablad. Detta är avgörande för att du ska kunna ta beslutet innan du bestämmer dig för att transportera farligt gods. På så sätt blir du som anställd mer uppmärksam på om något i dokumentationen eller förvaringen inte stämmer och kan signalera och informera om detta uppåt i verksamheten till din närmaste chef.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.